Αθλητικός Νόμος 2018

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

-> σχέδιο νόμου 2019 (τμήμα που έχει ψηφιστεί)
-> τροποποιήσεις

Συνεχίζεται η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στο μέρος Β’ (για επαγγελματίες άθλησης και άσκησης) και επηρεάζει και το μέρος Γ’ (ιδιωτικά Γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης)

-> Συνολικό προσχέδιο νόμου (.pdf)

-> Νόμος / διαβούλευση (ΥΠΠΟΑ)

μεταξύ των άρθρων για προπονητές:

Άρθρο 28 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί :
(α) Δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής: κάθε αθλητική δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται άπαξ ή περιστασιακά, έχει κύριο σκοπό την αναψυχή και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων και χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνισμού.
(β) Εκπαιδευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εκπαίδευση, κατάρτιση ή και επαγγελματική εμπειρία (αα) στην επιστήμη της φυσικής αγωγής ή σε συγκεκριμένη μέθοδο ή είδος ατομικής ή ομαδικής σωματικής άσκησης και εκγύμνασης ή στη σωματική άσκηση και εκγύμναση για βρέφη, εγκύους, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με κινητικές δυσκολίες ή άλλες εξειδικευμένες ομάδες ατόμων,(ββ) σε συγκεκριμένη πρακτική γιόγκα (yoga) ή σε άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που συνδυάζει στατική ή αερόβια σωματική άσκηση και διαλογισμό ή αυτοσυγκέντρωση, (γγ) σε συγκεκριμένη τεχνική ή σύνολο τεχνικών αυτοπροστασίας ή αυτοάμυνας που διδάσκεται αυτοτελώς και όχι μέσα στα πλαίσια εκμάθησης μαχητικού αθλήματος αναγνωρισμένου από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε) ή(δδ) σε συγκεκριμένη δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής, και το οποίο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σύμφωνα με τον παρόντα.Ο πλήρης επαγγελματικός τίτλος κάθε εκπαιδευτή προσδιορίζεται από την ειδικότητά του. Κύριο έργο κάθε εκπαιδευτή είναι η εκμάθηση των κανόνων και τεχνικών του γνωσιακού αντικειμένου της ειδίκευσής του, η παροχή οδηγιών, συμβουλών στους εκπαιδευόμενους και η εν γένει καθοδήγηση τους.
(γ) Επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 32 και 38.
(δ) Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα: επαγγελματική δραστηριότητα την οποία επιτρέπεται να αναλαμβάνουν και να ασκούν μόνο όσοι διαθέτουν καθορισμένα επαγγελματικά προσόντα.
(ε) Προπονητής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εκπαίδευση, κατάρτιση ή και επαγγελματική εμπειρία στην επιστήμη της γενικής και ειδικής προπονητικής για συγκεκριμένο άθλημα, αναγνωρισμένο ή μη από τη Δ.Ο.Ε. και το οποίο έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με τον παρόντα. Κύριο έργο του προπονητή είναι η εκμάθηση των κανόνων και τεχνικών του αθλήματος της ειδίκευσής του, η μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της σωματικής επίδοσης και απόδοσης των αθλητών ή των ομάδων αθλητών που προπονεί και η εν γένει καθοδήγηση και προετοιμασία τους για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και διακρίσεων σε αθλητικές διοργανώσεις.null

Άρθρο 29 – Εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης

1. Στη Γ.Γ.Α συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης, το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο αποτελείται από δύο (2) αυτοτελή υπο-μητρώα:
(α) το εθνικό μητρώο προπονητών (υπο-μητρώο προπονητών), στο οποίο εγγράφονται, ύστερα από αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή σύμφωνα με το άρθρο 41, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30 και 32, αν πρόκειται για προπονητή ποδοσφαίρου, και τα οποία δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή συγκεκριμένου επιπέδου
(β) το εθνικό μητρώο εκπαιδευτών (υπο-μητρώο εκπαιδευτών), στο οποίο εγγράφονται, ύστερα από αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή σύμφωνα με το άρθρο 41, τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 38 και δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτή συγκεκριμένης ειδικότητας.

Άρθρο 30 – Επαγγελματικά προσόντα προπονητών

 1. Το επάγγελμα του προπονητή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο και για την άσκησή του απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του παρόντος και να εγγραφεί στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32, οι προπονητές, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους προσόντα, διακρίνονται σε προπονητές Α΄, Β΄ και Γ΄ επιπέδου και απολαμβάνουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

3. Το επάγγελμα του προπονητή Α΄ επιπέδου συγκεκριμένου αθλήματος μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

(α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι), με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

(β) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλο τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.),

(γ) απόφαση του Σ.Α.Ε.Π ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητή Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010,

(δ) δίπλωμα Σχολής Προπονητών Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(ε) επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών ως προπονητής Β΄ επιπέδου και επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος προπονητικής Α΄ επιπέδου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε συνεργασία, αν κρίνεται σκόπιμο, με άλλες Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι ή και με την αντίστοιχη εθνική αθλητική ομοσπονδία.

4. Το επάγγελμα του προπονητή Β΄ επιπέδου συγκεκριμένου αθλήματος μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

(α) κάποιο από τα επαγγελματικά προσόντα της παρ. 3,

(β) πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ημεδαπού Α.Ε.Ι., με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

(γ) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 ή άλλο τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Σ.Α.Ε.Π.,

(δ) απόφαση του Σ.Α.Ε.Π ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητή Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις τουπ.δ. 38/2010,

(ε) δίπλωμα Σχολής Προπονητών Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματοςτης παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999,

(στ) επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών ως προπονητής Γ΄ επιπέδου και επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος προπονητικής Β΄ επιπέδου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε συνεργασία, αν κρίνεται σκόπιμο, με άλλες Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι ή και με την αντίστοιχη εθνική αθλητική ομοσπονδία.

5. Το επάγγελμα του προπονητή Γ΄ επιπέδου συγκεκριμένου αθλήματοςμπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα :

(α) κάποιο από τα επαγγελματικά προσόντα των παρ. 3 και 4,

(β) δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, με ειδικότητα προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, δημόσιου ή νόμιμα λειτουργούντος ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) που χορηγείται ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή δίπλωμα προπονητή του συγκεκριμένου αθλήματος Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε) Α.Ε.Ι του άρθρου 48Α του ν 4485/2017 (Α΄ 114) ή άλλου ανώτερου δημόσιου ή νόμιμα λειτουργούντος ιδιωτικού ιδρύματος μεταδευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε προσόντα τουλάχιστον επιπέδου 5, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τουΕ.Ο.Π.Π.Ε.Π,

(γ) απόφαση του Σ.Α.Ε.Π ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητή Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010,

(δ) βεβαίωση ή δίπλωμα ή πιστοποίηση ή άλλο τίτλο προπονητή του συγκεκριμένου αθλήματος που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3328/2005 ούτε της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, εφόσον συνοδεύεται από απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητών – εκπαιδευτών της παρ. 1 του άρθρου 17 ή της επιτροπής ισοτιμιών της παρ. 22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999,

(ε) δίπλωμα Σχολής Προπονητών Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999.

6. Φυσικό πρόσωπο που παρείχε προπονητικές υπηρεσίες σε αθλητή που κατέλαβε την πρώτη έως τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών ή στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, μπορεί να εγγραφεί στο υπο-μητρώ προπονητών του άρθρου 29 και να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή Α΄ επιπέδου, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41, ακόμη κι αν δε συγκεντρώνει τα προσόντα της παρ. 3, εφόσον : (α) κατέχει τίτλο ολοκλήρωσης σπουδών δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης και (β) για το άθλημα στο οποίο επιτεύχθηκε η διάκριση δεν έχει λειτουργήσει Σχολή

Άρθρο 31 – Επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών

 1. Ο προπονητής Α΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής : (α) σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Β΄ επιπέδου,(β) σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και σε διεθνείς διοργανώσεις, (β) σε Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της ανώτατης εθνικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος και σε διεθνείς διοργανώσεις και (γ) στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία.
 2. Ο προπονητής Β΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής : (α) σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Γ΄ επιπέδου, (β) σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε (γ) Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πρωταθλήματα της ανώτατης επαγγελματικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος.
 3. Ο προπονητής Γ΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του (α) σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, (β) σε γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, (γ) στις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά τμήματα ή τμήματα υποδομής των αθλητικών σωματείων και (δ) στις ακαδημίες των Α.Α.Ε.
 4. Οι προπονητές Α΄ και Β΄ επιπέδου, με πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ημεδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο ή ισοδύναμο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή το Σ.Α.Ε.Π, έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν την προετοιμασία υποψηφίων, αθλητών ή μη, για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές, τμήματα ή εκπαιδευτικές κατευθύνσεις τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία σε ένα ή περισσότερα αθλήματα ή αγωνίσματα της ειδικότητας τους.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να ανατίθενται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου ολυμπιακών ή παραολυμπιακών αθλημάτων σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο κατά παρέκκλιση του παρόντος και του άρθρου 30. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το είδος των καθηκόντων που ανατίθενται, η διάρκεια άσκησής τους, η πλήρης ή μερική απαλλαγή των καθηγητών από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 34 – Δελτίο πιστοποίησης προπονητή

 1. Η πανελλήνια επαγγελματική ομοσπονδία ή σύνδεσμος ή ένωση προπονητών κάθε αθλήματος εκδίδει το δελτίο πιστοποίησης προπονητή, το οποίο θεωρείται από την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του προπονητή, η ειδικότητά του, το προπονητικό του επίπεδο, ο αριθμός εγγραφής του στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29 και η διάρκεια ισχύος του δελτίου.
 2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, τα δελτία πιστοποίησης των προπονητών ποδοσφαίρου εκδίδονται και ανανεώνονται από την Ε.Π.Ο, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.
 3. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ή και θεώρηση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29.

Άρθρο 35 – Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή

 1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α, οι Α.Α.Ε , οι αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις υποχρεούνται να απασχολούν, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έναν (1) τουλάχιστον προπονητή ανάλογου επιπέδου σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να υπογράφει τα φύλλα αγώνων. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου ισχύει ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα, ολυμπιακό ή μη και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.
 2. Επί ποινή ακυρότητας, η σύμβαση της παρ. 1 καταρτίζεται εγγράφως, θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα αντίτυπο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάρτισή της.
 3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή ανάληψη και άσκηση καθηκόντων προπονητή σε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30 και 32.

Άρθρο 36 – Κανονισμός Προπονητών

 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας και της αντίστοιχης πανελλήνιας επαγγελματικής ομοσπονδίας ή συνδέσμου ή ένωσης προπονητών, καταρτίζεται Κανονισμός Προπονητών με τον οποίο εξειδικεύονται ή ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα των προπονητών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, τις εργασιακές σχέσεις αυτών με την ομοσπονδία, τα σωματεία, τα Τ.Α.Α και τις Α.Α.Ε που τους απασχολούν, τα όργανα και τη διαδικασία επίλυσης των μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, την έκδοση, ανανέωση και θεώρηση δελτίου ταυτότητας προπονητή, τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων προπονητικής, τις πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία επιβολής τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 37 – Επιβράβευση προπονητών διακριθέντων αθλητών

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, παρέχεται στον προπονητή αθλητή ή ομάδας αθλητών που πέτυχε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, οικονομική επιβράβευση ίση με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, για το διακριθέντα αθλητή ή για κάθε αθλητή της ομάδας που πέτυχε τη διάκριση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
 2. Αν α) ο ίδιος αθλητής σημειώσει περισσότερες διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999ή β) περισσότεροι αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν διάκριση της παρ. 4 του άρθρου 34του ν. 2725/1999, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό της παρ. 1 υπολογίζεται επί της υψηλότερης διάκρισης και προσαυξάνεται για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις, κατά ποσοστό που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.
 3. Αν ο αθλητής ή η ομάδα που πέτυχε τη διάκριση είχε περισσότερους του ενός προπονητές, η επιβράβευση των παρ. 1 και 2 επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ όλων των προπονητών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας.

Άρθρο 42 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 1. Δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ή του εκπαιδευτή:
  (α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
  (β) Όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,
  (γ) Αλλοδαπός υπήκοος σε βάρος του οποίου έχει διαταχθεί, με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, η απέλαση από τη χώρα ή η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε Τρίτη χώρα επιλογής του, καθώς και αλλοδαπός υπήκοος που έχει εγγραφεί, για τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) για όσο χρόνο παραμένει εγγεγραμμένος,
  (δ) Όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για κακούργημα ή, σε οποιαδήποτε ποινή, για παράβαση του παρόντος νόμου, για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, για παράνομο στοιχηματισμό, για δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και για οποιοδήποτε αδίκημα αθλητικής βίας. Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υφ’ όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη.
  (ε) όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση αυτή, ή νωρίτερα, αν του χορηγηθεί αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 66 ΠΚ.
 2. Η ιδιότητα του προπονητή Α΄ και Β΄ επιπέδου ενός αθλήματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αθλητή του ίδιου αθλήματος. Αθλητής με ενεργή αγωνιστική δραστηριότητα επιτρέπεται να ασκεί, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, το επάγγελμα του προπονητή Γ΄ επιπέδου του ίδιου αθλήματος και να παρέχει τις υπηρεσίες του στα αναπτυξιακά τμήματα ή τμήματα υποδομής του σωματείου για το οποίο αγωνίζεται ή στην ακαδημία Α.Α.Ε για την οποία αγωνίζεται, ανάλογα με την περίπτωση.
 3. Προπονητής που απασχολείται σε σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο σωματείο Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή του. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμη κι αν η παροχή υπηρεσιών γίνεται χαριστικά.

Άρθρο 48 – Παράνομη άσκηση επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή

 1. Όποιος ασκεί ή αναλαμβάνει να ασκήσει, άτυπα ή με σύμβαση, καθήκοντα προπονητή οποιουδήποτε επιπέδου ή εκπαιδευτή οποιασδήποτε ειδικότητας, χωρίς να κατέχει τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα και χωρίς να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
 2. Αν η πράξη της παρ. 1 τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 3. Όποιος ασκεί ή αναλαμβάνει να ασκήσει, άτυπα ή με σύμβαση, καθήκοντα προπονητή ή εκπαιδευτή για τα οποία κατέχει τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, χωρίς να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ.
 4. Όποιος αναθέτει, άτυπα ή με σύμβαση, την άσκηση καθηκόντων προπονητή ή εκπαιδευτή σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο υπο-μητρώο του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης ή είναι εγγεγραμμένο για κατώτερο επίπεδο ή διαφορετική ειδικότητα από εκείνη που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων που του αναθέτει τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται στον κατά το νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπό του.
 5. Αν η πράξη της παρ. 4 τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.