Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος / προπονητές ΣΕΓΑΣ

-> Προπονητές – ηλεκτρονικό μητρώο ΓΓΑ

Δικαιολογητικά για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος

-> Προπονητές – δικαιολογητικά (πληροφορίες από ΓΓΑ)

Όπως αναφέρονται:

– Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών  

     – φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

     – Παράβολο των 147 ευρω – ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

     – Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών

    – φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος

    – φωτοαντίγραφο διπλώματος ειδικότητας

    – αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ)

    – Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ειδικότητας (Ι.Ε.Κ.)

    – Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών 
(θα πρέπει να προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.)

    – Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
(Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά, το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ μπορεί να αναζητηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο προπονητή και να του εκδοθεί αυθημερόν από τη Κυβερνητική σελίδα gov.gr στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou και να προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΓΓΑ).

    – Γνωμάτευση:
α) Παθολόγου,
β) Ψυχιάτρου,
γ) Ακτινολόγου
(με βάση την εξέταση της ακτινογραφίας θώρακος) 

   * Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας

   * Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.

Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,
αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,
αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,
αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,
αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών,
αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και
αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.

3.Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση ή την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

υποπερ. αα)

i. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Από τον κάτοχο πτυχίου ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, το δίπλωμα ειδικότητας ή το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει το άθλημα που έχει διδαχθεί ως μάθημα.
Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η πράξη ισοτίμησης και αντιστοίχισης από το ΔΟΑΤΑΠ και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα).
Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει κριθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η απόφαση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία
θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα)

ii. «Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης».

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Από τον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄193) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’254), με κατεύθυνση την προπονητική και ειδικότητα στο άθλημα, απαιτείται να κατατεθεί βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και βεβαίωση πιστοποίησης της ειδικότητας
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

iii. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Από τον κάτοχο διπλώματος σχολής προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών απαιτείται να κατατεθεί το δίπλωμα της σχολής προπονητών που παρακολούθησε. Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματός του, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από τη Γ.Γ.Α. ή την Εθνική Σχολή Προπονητών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία στην υπηρεσία.

iv. «Δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του πτυχίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και φωτοαντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που περιέχει τις ώρες των μαθημάτων, συνοδευόμενο επίσης από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από την Υπουργική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γ.Γ.Α., η οποία είναι εκ του νόμου αρμόδια για την ισοτίμηση διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα παραπάνω κριτήρια.

v. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον
UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.»
Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4809/2021 (Α΄102), επιπέδου τουλάχιστον UEFA B (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), απαιτείται φωτοαντίγραφο διπλώματος, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

υποπερ. αβ) «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3» του ν. 2725/1999 ως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Η αναζήτηση του ποινικού μητρώου γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Γ.Γ.Α. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου : www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

υποπερ. αγ) «Ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Οι ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου έχουν ισχύ εφόσον έχουν εκδοθεί έως και δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η ακτινογραφία θώρακος δεν υποβάλλεται.
Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε ιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.

υποπερ. αδ) «Απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET»
Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Ο «κωδικός τύπου» για την πληρωμή μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού παραβόλου «eΠαράβολο» είναι ο αριθμός : 1414.

υποπερ. αε) «Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι στρατιωτικός ή αστυνομικός απαιτείται η φωτοτυπία της υπηρεσιακής του ταυτότητας ενώ, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, απαιτείται φωτοτυπία του διαβατήριου του.

υποπερ. αστ) «Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτού και η αντιστοίχισή του με το απολυτήριο του τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων θα πρέπει να απευθύνονται είτε στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων / Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
/ Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) είτε στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται στη Γ.Γ.Α. μαζί με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση απολυτήριου λυκείου ή ισότιμου τίτλου από τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει ως απαιτούμενα δικαιολογητικά πτυχία ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματα ΙΕΚ για προπονητές.

υποπερ. αζ) «Άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Όλες οι άδειες ταχυπλόου θα πρέπει να είναι σε ισχύ ενώ αυτές που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

υποπερ. αη) «Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:
Πρόκειται για δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή παρακολούθησης σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και όχι για παρακολούθηση μαθήματος πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο ενός άλλου αντικειμένου.
Στον τίτλο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο όρος «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ». Ο φορέας χορήγησής του μπορεί να είναι δημόσιος (π.χ. ΕΚΑΒ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δημόσια κέντρα δια βίου μάθησης, νοσοκομεία, κ.ά) ή ιδιωτικός (π.χ. ιδιωτικά κέντρα δια βίου μάθησης, ιδιωτικές σχολές, κ.ά).

Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α, οφείλουν να επικαιροποιούν:
I. το αντίγραφο ποινικού μητρώου και
II. τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
Ο προπονητής, ο οποίος δεν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών και επανεγγράφεται υποβάλλοντας το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή.
Οι προπονητές για τους οποίους έχουν παρέλθει ήδη πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2022.

Όπως ανακοινώθηκε στις 27.12.2022, παρατείνεται η ισχύς των αδειών των προπονητών (για τους οποίους έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο της ΓΓΑ) κατά ένα έτος και η καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών είναι η 31η.12.2023.

-> Αίτηση επικαιροποίησης