Κανονισμός εγγραφής- μεταγραφής αθλητών στίβου

Εγκύκλιος 2023 :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

ΓΓΑ 13/09/2023


KEΦΑΛΑΙΟ 1o

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ, πρέπει ο εγγραφόμενος:

1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία έξι (6) ετών (6 + 1 ημέρα) και να μην ξεπερνάει το 35ο έτος, συμπληρωμένο.***

2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος:

 1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από τον ίδιο. Εάν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του), θα υπογράφεται προαιρετικά από τον ίδιο και υποχρεωτικά από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.
 2. Να συνυποβάλει αντίγραφο κατάθεσης του παραβόλου των δέκα (10) ευρώ, το ύψος του οποίου μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, στην Τοπική ΕΑΣ.
 3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό, εγγραφής του, στα αντίστοιχα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένη, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
 4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Από 6 έως 12 ετών, οι αιτήσεις εγγραφής, υποβάλλονται στις ΕΑΣ, οι οποίες και εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο. Μετά το 12ο έτος (12 + 1 ημέρα), θα υποβάλλονται για έκδοση Νέου Δελτίου στον ΣΕΓΑΣ.             
 6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 124 επ. του Ν.2725/99, η απόφαση περί εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητού, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή οποιουδήποτε τρίτου Σωματείου της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα του αθλητή προσώπου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.
 7. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 2725/1999 παρ. 7, όπως ισχύει, αθλητές που είναι: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία, εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο παρών κανονισμός, και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, όπως ορίζει ο ν.5025/24-02-23 (άρθρο10, παρ.1). με την επίδειξη αντίστοιχα: α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
 8. α) Εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Ταυτόχρονα εκδίδεται και κάρτα υγείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και στην κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου Υπουργική Απόφαση, το οποίο τηρείται από τον ίδιο τον αθλητή και επιδεικνύεται στη γραμματεία πριν από κάθε αγώνα. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και η κάρτα υγείας έχουν ισχύ για ένα έτος και λήγουν την προηγούμενη ημέρα του ίδιου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους. β) Ειδικά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού όλα τα δελτία αθλητικής ιδιότητας, που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν από το ΣΕΓΑΣ ή τις ΕΑΣ, λήγουν την 30η Νοεμβρίου 2023. γ) Κάθε σωματείο, κάθε έτος από την 15η ως την 30η Νοεμβρίου θα πρέπει να αποστέλλει στο ΣΕΓΑΣ και στις κατά τόπους ΕΑΣ που ανήκει επικαιροποιημένη κατάσταση ενεργών αθλητών.

Άρθρο 3

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αθλητής – τρια, που ανήκει στην δύναμη σωματείου μέλους του ΣΕΓΑΣ, μπορεί να αγωνισθεί σε αγώνες στο εξωτερικό, μόνο, μετά από σχετική αίτηση και έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

Σε περίπτωση συμμετοχής χωρίς έγκριση του ΣΕΓΑΣ επιβάλλεται, στον αθλητή ποινή αποκλεισμού μέχρι ενός (1) έτους.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των αθλητών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος (διπλή υπηκοότητα).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 4

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Λαμβανομένου υπόψη
του δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει από την ανάπτυξη και διάδοση του
αθλητισμού σε βάθος και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Πολιτεία και ο
ΣΕΓΑΣ για την προστασία του περιφερειακού αθλητισμού και την υποστήριξη με
υλικά και ηθικά μέσα των αθλούμενων, οι μετεγγραφές των αθλητών-τριών σε
Ελληνικά σωματεία διέπονται από τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

1. Αθλητής ηλικίας μέχρι 14 ετών (13 και 364 ημέρες) δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Οι αιτήσεις, υποβάλλονται στις τοπικές ΕΑΣ, την περίοδο των μεταγραφών, μαζί με αντίγραφο κατάθεσης του παραβόλου, των δέκα (10) ευρώ, το ύψος του οποίου μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

2. Αθλητής ηλικίας άνω των 14 και μέχρι 16 ετών (15 και 364 ημέρες) δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.

3. Αθλητής άνω των 28 ετών (28 & 1 ημέρα συμπληρωμένων), μέχρι και 35 συμπληρωμένων, δικαιούται να μετεγγραφεί σε Σωματείο της αρεσκείας του, κάθε δύο (2) έτη, εκτός και αν υπάρχει η συναίνεση του Σωματείου που ανήκει, οπότε επιτρέπεται και από τον πρώτο χρόνο.
Από 35 ετών (35 & 1 ημέρα συμπληρωμένων), σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα Μετεγγραφής, έχουν, οι αθλητές, που την προηγούμενη, της Μεταγραφικής, αγωνιστική περίοδο, είχε πετύχει, επίδοση, που περιλαμβάνεται, στις πενήντα  (50) καλύτερες, του ετήσιου πίνακα επιδόσεων, του αγωνίσματός του.  

4. Αθλητές που κατά την τελευταία διετία πριν την κατάθεση της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκαν σε κανένα επίσημο αγώνα Στίβου (αγώνας που γίνεται υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ..Α.Σ και περιλαμβάνεται στο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας για το υπόψη  χρονικό διάστημα) συμπεριλαμβανομένων και της Εθνικής Ομάδας δικαιούνται να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο (σύλλογο), αλλά με την συναίνεση εφόσον είναι ανήλικοι, του ασκούντος επ΄ αυτών τη γονική μέριμνα. Εξαιρούνται της παραπάνω διάταξης οι Αθλητές που δεν αγωνίσθηκαν την τελευταία διετία εξ’ αιτίας της τιμωρίας τους από την Ομοσπονδία, λόγω παραβίασης των άρθρων του Κανονισμού antidoping.

5. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του Νομού, σε πόλη του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλη όπου σπουδάζει απέχει από την πόλη που εδρεύει το Σωματείο στο οποίο ανήκει, άνω των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά. Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή  στο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του.
Υποβάλλεται έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους της 1η εγγραφής και αφορά αθλητές – αθλήτριες έως το 19 έτος της ηλικίας τους. Η κατανομή των βαθμών προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή την διακοπή της φοίτησής του, ο αθλητής επανέρχεται στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται κατόπιν αιτήσεως, του Σωματείου αυτού, το οποίο οφείλει να προσκομίσει και τα σχετικά  αποδεικτικά, κατά την πρώτη χρονικά, μετά την αποφοίτησή του, μεταγραφική περίοδο. Επίσης και κατά την ίδια διαδικασία ο αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο, από το οποίο προέρχεται, εφόσον έχει συμπληρώσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα το νόμιμο χρόνο σπουδών αυξημένο κατά δύο (2) έτη.

Το παραπάνω δικαίωμα του Σωματείου, εάν δεν ασκηθεί εντός δύο (2) ετών από της γενέσεως του αποσβένεται και ο αθλητής παραμένει οριστικά στο Σωματείο της έδρας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο αθλητής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος νέας μετεγγραφής, για τους ιδίους μόνο λόγους, με την συναίνεση του αρχικού του Σωματείο (ή και του σωματείου στο οποίο ανήκει), σε σωματείο  της  πόλης, του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να επιστρέψει στο αρχικό σωματείο. Το ίδιο θα ισχύει, σε περίπτωση, διαγραφής, αναστολής  ή διάλυσης του σωματείου.

6. Αθλητής που μετοίκησε για λόγους επαγγελματικούς όπως:

α) διορισμού ή μετάθεσης σε θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (προκειμένου περί ανηλίκου, των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα) και το γεγονός αποδεικνύεται από Δημόσιο έγγραφο (πράξη διορισμού ή μεταθέσεως).

β) λόγω πρόσληψης σε θέση του Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου (ή προκειμένου περί ανηλίκου των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα), και το γεγονός αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθώς και του εργοδότη, εφόσον ο τόπος εργασίας, βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια διαφορετικής Περιφερειακής Ενότητας ή σε διαφορετικό νησί, δικαιούται να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου εργασίας.

Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως στον τόπο της αρχικής κατοικίας, ο αθλητής επανέρχεται στο σωματείο που ανήκε, με αίτηση που υποβάλλεται από το σωματείο αυτό, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά επανεγκατάστασης, αντίστοιχα των ανωτέρω.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6(α), 6(β) του παρόντος άρθρου και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία και αυτό θα έχει εφαρμογή για αθλητές ηλικίας 14 ετών και άνω (ΠΠ-ΠΚ Α΄ και μεγαλύτεροι).

Σε περίπτωση νέας Μετεγγραφής, για τους ιδίους λόγους, το αρχικό σωματείο θα συνεχίζει να μοιράζεται τους βαθμούς αξιολόγησης και με το νέο Σωματείο, μέχρι τη συμπλήρωση των 3 ετών, συνολικά.

Το δικαίωμα αυτό σταματάει να ισχύει στις περιπτώσεις διαγραφής, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του Σωματείου. Σε περιπτώσεις,  συνένωσης  Σωματείων ή απορρόφησης  ολόκληρου του τμήματος, από άλλο σωματείο, οι βαθμοί θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο.

Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6(α),6(β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

1. Αθλητής ηλικίας άνω των 16 μέχρι 19 (18 & 364 ημέρες) ετών, δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.

2. Αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα κάθε χρόνο από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης και του υποχρεωτικού παράβολου προς τον ΣΕΓΑΣ, τις προϋποθέσεις καταβολής τους, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού μεταγραφών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

2Α. Σε κάθε μεταγραφή αθλητή άνω των 19 ετών έως και 28, ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται με ή χωρίς την συναίνεση του σωματείου, δημιουργείται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης από το νέο σωματείο, στο σωματείο στην δύναμη του οποίου αυτός ανήκει. Οι διατάξεις που αφορούν στην αποζημίωση κατάρτισης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.

3. Αθλητές – αθλήτριες που πήραν μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 και 6 και δεν έκαναν νέα μετεγγραφή στα επόμενα 3 χρόνια από το έτος της συγκεκριμένης μετεγγραφής οι βαθμοί αξιολόγησής τους μοιράζονται στα δύο σωματεία για όσα χρόνια δεν γίνεται νέα μετεγγραφή τους (τρία χρόνια το ανώτερο). Σε περίπτωση που γίνει αρχικά Φοιτητική ή Μετοίκησης μετεγγραφή, οι βαθμοί αξιολόγησης μοιράζονται μεταξύ των δύο σωματείων για όσα χρόνια ισχύει η φοιτητική ή μετοίκισης μετεγγραφή (μέχρι 3 χρόνια το ανώτερο). Εάν μέσα στην παραπάνω πρώτη τριετία γίνει νέα ελεύθερη μετεγγραφή (άνω των 19 ετών), παύει να ισχύει η φοιτητική – μετοίκησης μετεγγραφή και ισχύουν όλα όσα αναφέρονται παραπάνω για ελεύθερες μετεγγραφές άνω των 19 ετών.

Άρθρο 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αθλητής δικαιούται να ενταχθεί ελεύθερα και οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε οποιοδήποτε Σωματείο, αν το Σωματείο του διαγράφηκε από τον Μητρώο σωματείων – μελών του ΣΕΓΑΣ με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης ή κατόπιν δικής του αίτησης (σε περίπτωση αναστολής δραστηριότητας) ή εάν έχει διαλυθεί και έχει διαγραφεί από το Μητρώο σωματείων του αντίστοιχου Πρωτοδικείου. Στην περίπτωση αυτή ο αθλητής προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του υποβάλλει αίτηση εγγραφής σε άλλο σωματείο της αρεσκείας του είτε στη μεταγραφική περίοδο του Σεπτεμβρίου είτε σε ειδική μεταγραφική περίοδο, που κρίνει μόνο τις αιτήσεις αυτού του άρθρου, η οποία ορίζεται από 20/3 έως 31/3 κάθε έτους.

Άρθρο 8

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1. Στα πλαίσια της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή καθώς και της προστασίας των αθλητών, επιτρέπεται η Μετεγγραφή αθλητή–τριας από το Σωματείο στο οποίο ανήκει χωρίς την συναίνεση αυτού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνδρομής, Σπουδαίων και Σοβαρών λόγων, οι οποίοι κρίνονται από την Επιτροπή Μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ.

2. Σπουδαίοι και Σοβαροί λόγοι είναι, ενδεικτικά:

α) Η αδρανοποίηση ή υποβάθμιση της αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου καθώς και η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών άθλησης, εφ’ όσον ο αθλητής δεν μετέχει και δεν καλύπτεται, από τις παροχές, που  προβλέπονται, από το σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ.

β) Η απαξιωτική συμπεριφορά των οργάνων του σωματείου έναντι του αθλητή και η αγωνιστική περιθωριοποίηση αυτού.

γ) Η παραβίαση τυχόν εγγράφων συμφωνιών και ο κλονισμός εμπιστοσύνης μεταξύ σωματείου και αθλητή.

δ) Η μεταδημότευση στο Δήμο που έχει έδρα το Σωματείο που καταθέτει την αίτηση μεταγραφής.

ε) Η παραβίαση εκ μέρους οργάνων του σωματείου των κανόνων ηθικής, ευπρέπειας και κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας και Κανονισμών του αθλήματος, έναντι του αθλητή ή/και των οικείων του κλπ. η οποία εκδηλώνεται με συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες αποδεικνύονται με έγγραφα ή/και μάρτυρες.

3. Η Επιτροπή Μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ εξετάζει τόσον την σοβαρότητα, όσον και την, τυχόν, προσχηματικότητα των επικαλούμενων λόγων, για την απόδειξη των οποίων πρέπει να προσκομίζονται επαρκή στοιχεία κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης Μετεγγραφής.

4. Η αλλαγή προπονητή δεν συνιστά αφ’ εαυτής, σοβαρό και σπουδαίο λόγο έγκρισης της αίτησης Μετεγγραφής.

5. Κάθε Σωματείο, μπορεί να υποβάλει, μέχρι δύο (2) αιτήσεις Μετεγγραφής, για τους Σπουδαίους λόγους.

6. Για την εξέταση της αίτησης μεταγραφής για σπουδαίο λόγο, κατατίθεται στον ΣΕΓΑΣ παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης από την Επιτροπή Μεταγραφών, το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη, αλλιώς καταπίπτει υπέρ του ΣΕΓΑΣ προς κάλυψη των δαπανών συζήτησης.

Άρθρο 9

ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα
να αποκτά από κάθε κατηγορία τους παρακάτω αθλητές:

Άρθρο 5 παρ.1, μέχρι 2, από 6 έως 9 ετών και άλλους 2, από 9 έως 14 ετών από το ίδιο Σωματείο.

 • Άρθρο 5 παρ.2 μέχρι 2
 • Άρθρο 5 παρ.3 μέχρι 2 και 1 ακόμη με συγκατάθεση
 • Άρθρο 5 παρ.4 μέχρι 2
 • Άρθρο 5 παρ.5 μέχρι 2 (έως την ηλικία των 19 – και 19 άνω ελεύθερα)
 • Άρθρο 5 παρ.6 μέχρι 2
 • Άρθρο 6 παρ.1 μέχρι 2
 • Άρθρο 6 παρ.2 μέχρι 3
 • Άρθρο 6 παρ.3 μέχρι 1 (έως την ηλικία των 19 – και 19 άνω ελεύθερα)

Οι αθλητές που αποκτώνται καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αριθμητικών περιορισμών, καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μετεγγραφής τους από την Επιτροπή Μετεγγραφών, προσμετρούνται στον αριθμό των δικαιουμένων να αποκτηθούν από τα Σωματεία στην επομένη μεταγραφική περίοδο, στην ίδια κατηγορία.

Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα και αγώνες (Πανελλήνια – Διασυλλογικοί), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγραφική περίοδο, με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., καθ ́ υπέρβαση των αριθμητικών διατάξεων του κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρούνται στη βαθμολογία, της ετήσιας αξιολόγησης του Σωματείου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Άρθρο 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ   –   ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ που εκδίδεται το μήνα Αύγουστο έκαστου έτους συγκροτείται Επιτροπή Μετεγγραφών αποτελούμενη από έναν εκ των Αντιπροέδρων, ή ένα μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ως Πρόεδρο και έναν εκ των Ειδικών Γραμματέων ή ένα μέλος του Δ.Σ., ως Γραμματέα και τρία φίλαθλα μέλη κατά προτίμηση νομικούς, μέλη σωματείου, που καλλιεργεί μεταξύ άλλων τον στίβο. που καλλιεργεί μεταξύ άλλων τον στίβο. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης ενός εκ των φιλάθλων μελών, αυτό αντικαθίσταται υπό άλλου με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Η απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών πρέπει να υποβάλλεται προς επικύρωση στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται στον ΣΕΓΑΣ οι αιτήσεις μετεγγραφής.

2. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της ανωτέρω προθεσμίας επιλαμβάνεται απ’ ευθείας το Δ.Σ. και αποφασίζει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Σε μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών η αιτούμενη μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων πιστοποιητικών και εγγράφων αποδεικνύεται η νομιμότητά της.

 3. Όπου κατά τον παρόντα Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό
των αθλητών που δικαιούται να αποκτήσει κατά κατηγορία το κάθε Σωματείο και
παρά ταύτα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου ανά
κατηγορία, το Σωματείο οφείλει όπως το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά τη
λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να γνωστοποιήσει στον ΣΕΓΑΣ τα ονόματα των
αθλητών – αθλητριών τους οποίους προτιμά να αποκτήσει. Σε διαφορετική περίπτωση
η Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ θα θεωρήσει ως δεσμευτικές για το Σωματείο τις
εντός του προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και
πρωτοκόλλησης στον ΣΕΓΑΣ προγενέστερες αιτήσεις, απορριπτόμενων των επί πλέον
αιτήσεων, οι δε σε αυτές αναφερόμενοι αθλητές θα παραμείνουν, χωρίς άλλη
διατύπωση στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκουν.

 4. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφής από την αρμόδια επιτροπή δύνανται αυτόβουλα να παρίστανται εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων της Επιτροπής μη υποχρεούμενης σε κλήτευσή τους όπως παραστούν. Η μη παράσταση των ενδιαφερομένων δεν συνιστά έλλειψη ακροάσεως αφού η διαδικασία γίνεται εγγράφως και θεωρείται συντελεσμένη δια της υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.

 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Μετεγγραφών χρήζουν επικυρώσεως από το Δ.Σ.
του ΣΕΓΑΣ και κοινοποιούνται το ταχύτερο μερίμνη του Γενικού Γραμματέα του
ΣΕΓΑΣ στους ενδιαφερόμενους. Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ (εγκριτικής
ή απορριπτικής) επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 126 του Ν. 2725/99.

6. Χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται οι αιτήσεις μετεγγραφής ορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, πλην περιοριστικών αναφερομένων περιπτώσεων του άρθρου 7.

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους Αθλητές, ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα, ενώ απαιτείται και προσκόμιση της κάρτας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση υγείας του Αθλητή, μόνο στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 4.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υπό αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου του Σωματείου και επί αποδείξει άλλως με συστημένο φάκελο που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το βραδύτερο την 15η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως την 31η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους άλλως η σχετική αίτηση απορρίπτεται. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται αιτήσεις μετεγγραφής που δεν θα αναφέρονται σε συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού έγγραφών-μετεγγραφών Έλληνα αθλητή σε αθλητικά σωματεία του ΣΕΓΑΣ.  

Μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά , κατά περίπτωση, κατατίθεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ στον ΣΕΓΑΣ για κάθε Αθλητή και Αθλήτρια, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου (5) παρ. (3).

7.  Για τις μεταγραφές των αθλητών της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος αποφασίζει η Επιτροπή Μετεγγραφών της οικείας Ένωσης Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) εφ’ όσον το Σωματείο στο οποίο μεταγράφεται ο αθλητής ανήκει στην δύναμη της ίδιας ΕΑΣ, άλλως η Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Μετεγγραφών της ΕΑΣ επιτρέπεται Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών.

8. Δεν γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε πράξη διορθωτική ηλικίας Αθλητή εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

9. Σε όσες περιπτώσεις (και όπου) απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στα Μητρώα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης αυτού. Για τον υπολογισμό του χρόνου συμπληρώσεως της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος λήξης της μεταγραφικής περιόδου.

 10. Μετακινήσεις αθλητών που οφείλονται στη συγχώνευση σωματείων ή
τμημάτων σωματείων διέπονται από τις διατάξεις της προβλεπόμενης από το άρθρο 9
παρ. 2 του Ν. 2725/99 Υπουργικής Απόφασης και των Κανονισμών του ΣΕΓΑΣ.

11. Μέχρι της τελεσιδικίας της περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αιτήσεως μετεγγραφής αποφάσεως ο αθλητής μπορεί να αγωνίζεται με το σωματείο στο οποίο ανήκει ή ανήκε αντίστοιχα επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/99 ή άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 12

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Όπου στον παρόντα κανονισμό αναγράφεται «αθλητής» εννοείται και αθλήτρια. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τον στίβο. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων του ΣΕΓΑΣ και μετά τον έλεγχο της νομιμότητας του από τον (αρμόδιο Υπουργό) σύμφωνα με το Νόμο 2725/1999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με τον ν. 4809/2021 θεσμοθετήθηκε η ελεύθερη μεταγραφή των αθλητών από το 19ο έτος της ηλικίας τους. Η ίδια διάταξη καθορίζει ότι η οικεία ομοσπονδία δύναται να καθιερώνει με τον Κανονισμό Μετεγγραφών της αποζημίωση κατάρτισης.

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η αποζημίωση κατάρτισης καταβάλλεται από το νέο σωματείο στο σωματείο στην δύναμη του οποίου ανήκε ο αθλητής, οποτεδήποτε κάνει χρήση του δικαιώματος ελεύθερης μετεγγραφής, από το 19ο έτος της ηλικίας του ‘έως και το 28ο έτος αυτής.
 2. Ως προς τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες και περιπτώσεις μετεγγραφών, ισχύουν όσα ορίζονται στον Κανονισμό μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 1. Η αποζημίωση κατάρτισης καταβάλλεται από το σωματείο που αποκτά τον αθλητή στο σωματείο, στην δύναμη του οποίου αυτός ανήκε, στην περίπτωση ελεύθερης μετεγγραφής από το 19ο έτος της ηλικίας του έως και το 28ο αυτής.
  Σε κάθε περίπτωση ελεύθερης μεταγραφής και για κάθε φορά για τους 19 άνω, θα καταβάλλεται στην ομοσπονδία παράβολο 100€. Η μεταγραφή δεν θα εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ χωρίς την υποβολή του σχετικού αποδεικτικού εξόφλησης του ως άνω ποσού.

Άρθρο 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η αποζημίωση κατάρτισης για όλα τα σωματεία του ΣΕΓΑΣ και όλους τους αθλητές και αθλήτριες κατηγοριοποιείται και ορίζεται ως εξής:

ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

1η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: οι αθλητές – αθλήτριες των κατηγοριών του σχεδιασμού ΣΕΓΑΣ – Διακεκριμένη – 1η -2η – 3η κατηγορία
2η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: οι αθλητές – αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλιο σε ατομικό αγώνισμα στα Πανελλήνια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου Α-Γ ή Κ23 ή Κ20 ή στους αντίστοιχους Βαλκανικούς αγώνες.
Οι αθλητές – αθλήτριες της 1η και 2ης ειδικής κατηγορίας, κατατάσσονται σύμφωνα με την ανώτερη διάκριση ή κατάταξη στο 1 από τα 2 χρόνια της μεταγραφής ή του προηγούμενου έτους της μεταγραφής αυτής.
3η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όλοι οι υπόλοιποι αθλητές – αθλήτριες.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τα σωματεία τα οποία σύμφωνα με την κατάταξη αξιολόγησης σωματείων ΣΕΓΑΣ του προηγούμενου έτους μετεγγραφής βρίσκονται στην 1η – 50η θέση
Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τα σωματεία τα οποία σύμφωνα με την κατάταξη αξιολόγησης σωματείων ΣΕΓΑΣ του προηγούμενου έτους μετεγγραφής βρίσκονται μετά 50η θέση (δηλαδή από την 51η θέση έως το τέλος της κατάταξης)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανάλογα με όσα αναφέρονται παραπάνω ισχύουν τα εξής:

1) Αθλητές – αθλήτριες άνω των 19 ετών, που ανήκουν στην 1η ειδική κατηγορία
μετεγγράφονται σε σωματείο της Α΄ σωματειακής κατηγορίας (1η – 50η θέση).
Αποζημίωση κατάρτισης 2.000 €.
2) Αθλητές – αθλήτριες άνω των 19 ετών, που ανήκουν στην 2η ειδική κατηγορία
μετεγγράφονται σε σωματείο της Α΄ σωματειακής κατηγορίας (1η – 50η θέση).
Αποζημίωση κατάρτισης 1.000 €.
3) Αθλητές – αθλήτριες άνω των 19 ετών, που ανήκουν στην 3η ειδική κατηγορία
μετεγγράφονται σε σωματείο της Α΄ σωματειακής κατηγορίας (1η – 50η θέση).
Αποζημίωση κατάρτισης 500 €.
Για όλα τα παραπάνω εάν το νέο σωματείο που μετεγγράφεται ο αθλητής – αθλήτρια ανήκει στην Β΄ σωματειακή κατηγορία (51 θέση ..και μετά), η αποζημίωση κατάρτισης θα προσδιορίζεται στο ήμισυ των παραπάνω χρηματικών ποσών, και συγκεκριμένα 1.000 € – 500 € και 250 € αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

 1. Το αθλητικό σωματείο του ΣΕΓΑΣ στην δύναμη του οποίου ανήκε ο αθλητής–τρια, είναι δυνατόν να συμφωνήσει με το σωματείο που αποκτά τον αθλητή–τρια, σε ένα διαφορετικό ποσό ως αποζημίωση κατάρτισης ή να παραιτηθεί από αυτήν και να συναινέσει εγγράφως στην μετεγγραφή του αθλητή-τριας. Αυτή η έγγραφη συμφωνία, που λαμβάνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής και υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του, δεσμεύει την Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του. Αντίγραφό αυτής της συμφωνίας κατατίθεται στην ομοσπονδία ως αποδεικτικό.
  Το παράβολο (100€) που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 καταβάλλεται υποχρεωτικά στο ΣΕΓΑΣ ανεξάρτητα από το ποσό της αποζημίωσης κατάρτισης ή άλλης, η οποία συμφωνείτε από τα σωματεία.

Άρθρο 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας δύνανται να επιβάλλουν πειθαρχικές κυρώσεις σε σωματεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από το παρόν παράρτημα. Με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ θα εξειδικευθούν οι παραπάνω κυρώσεις και η διαδικασία, που θα αφορούν στην προσμέτρηση βαθμών στο σωματείο, από το οποίο έχει αποχωρήσει ο αθλητής και την αφαίρεση βαθμών από το νέο σωματείο, που δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του παρόντος.

-> Σχετικό άρθρο

Σημειώσεις κι επισημάνσεις (δεν αποτελούν μέρος της εγκυκλίου)

*** σσ: Υπήρχε από το 2016 σχετική απόφαση ΔΣ, που δεν επιτρέπει νέες εγγραφές σε άνω των 35 ετών

Στην προηγούμενη εγκύκλιο αναφερόταν στο 1ο άρθρο επιπλέον:
«3. Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, που έχουν την υπηκοότητα και άλλης χώρας, διαμένουν στην αλλοδαπή και μετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται σε αυτήν, μπορούν να εγγραφούν και σε Ελληνικό σωματείο και να αγωνίζονται σε αγώνες και πρωταθλήματα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι ή οι έχοντες την επιμέλεια αυτών δηλώσουν ότι, (εφ’ όσον κληθούν) θα αγωνίζονται μόνο με την Ελληνική Εθνική Ομάδα».

Έχουν προστεθεί σχετικά:
– στο άρθρο 2 η παράγραφος 8

Έχουν τροποποιηθεί:
– Οι ηλικίες ορόσημα είναι 14 (αντί 12) – 16 (αντί 15) – 19 (αντί 18) – 28 ετών
– Μεταγραφές από 19 έως 28 ετών γίνονται ελεύθερα (υπάρχει πιθανή καταβλητέα αποζημίωσης κατάρτισης και υποχρεωτικό παράβολου προς τον ΣΕΓΑΣ)
– Η περίοδος για αιτήσεις μετεγγραφής ορίζεται : 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Επίσης έχουν συμπληρωθεί:
– το ύψος του παράβολου αρχικής εγγραφής (10€) μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ
– στο άρθρο 2 η παράγραφος 9 για τα νέα δελτία αθλητικής ιδιότητας
– η αίτηση μεταγραφής λόγω σπουδών υποβάλλεται έως τις 31/10 του έτους της 1η εγγραφής και αφορά για έως το 19 έτος της ηλικίας τους
– σε περιπτώσεις πρόσληψης σε ιδιωτικό τομέα, ο τόπος εργασίας να βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια διαφορετικής Περιφερειακής Ενότητας ή σε διαφορετικό νησί.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ,  ο οποίος εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση της 12ης Μαρτίου 2023 και του τελικού κειμένου του κανονισμού Εγγραφών Μεταγραφών όπως εγκρίθηκε με την Υπουργική απόφαση    της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 με αριθ. πρ. της ΓΓΑ/354134 καθορίζονται και οι όροι της ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επανεγγραφών αθλητών και αθλητριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99) και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4573/2020. Στην παρούσα Εγκύκλιο, διευκρινίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για την διαδικασία καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης, σε οποίες περιπτώσεις προβλέπεται αυτό  αλλά και αναλυτικά τα παράβολα για κάθε περίπτωση  εγγραφών  – μεταγραφών.

 1. Παράβολό 1ης εγγραφής 10 € στις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
 2. Παράβολό μεταγραφής έως την ηλικία των 19 ετών (18 ετών και  364 ημερών) 20 € στο  ΣΕΓΑΣ 
 3. Για τις ηλικίες από 19 έως 28 ετών ( 27 έτη και 364 ημέρες) παράβολο 100 € στο ΣΕΓΑΣ
 4. Αποζημίωση κατάρτισης στα σωματεία που ανήκε ο αθλητής – αθλήτρια καθορίζεται η ηλικία από 14 έως 19 ετών.  Για τα πέντε αυτά έτη η αποζημίωση κατάρτισης θα μοιράζεται αναλόγως σε σωματείο ή σωματεία που ανήκε.  Τα ποσά καθορίζονται στο παράρτημα   1 του κανονισμού εγγραφών μεταγραφών όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΓΓΑ. 
 5. Οι αθλητές – αθλήτριες άνω των 19 ετών έως 28  κάθε έτος είναι ελεύθεροι και συνεπώς δημιουργείται  δικαίωμα αποζημίωσης κατάρτισης.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο αθλητής ή η αθλήτρια επανεγγράφεται στο ίδιο σωματείο στην ηλικιακή κατηγορία 19 έως 28 ετών δεν απαιτείται  αποζημίωση κατάρτισης. 
 6. Αθλητές – αθλήτριες από  28 έως 35 ετών μεταγγράφονται ελεύθερα κάθε έτος χωρίς να απαιτείται  αποζημίωση κατάρτισης.  Το παράβολο μεταγραφής ορίζεται ως 20 € και καταβάλλεται στο ΣΕΓΑΣ.  
 7. Αθλητές – αθλήτριες άνω των 35 ετών καταβάλλουν κάθε έτος παράβολο 100 € στο ΣΕΓΑΣ, ( εκτός της περίπτωσης αθλητών οι οποίοι  κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδος περιλαμβάνονταν στις 50 καλύτερες θέσεις του ετησίου πίνακα επιδόσεων,  οι οποίοι καταβάλουν παράβολό 20 € στο ΣΕΓΑΣ).
 • Σε περίπτωση κατά την οποία το σωματείο ή τα σωματεία που ανήκε ο αθλητής 19 άνω δεν δέχονται να δώσουν στοιχεία τραπέζης για την καταβολή αποζημίωσης κατάρτισης στο  νέο σωματείο το ποσό θα αποστέλλεται από το νέο αυτό σωματείο στο ΣΕΓΑΣ  (τα σωματεία που ανήκε ο αθλητής δεν μπορούν να αρνηθούν σε καμία περίπτωση την μεταγραφή αθλητή 19 άνω).
 • Ιδιαίτερη προσοχή  Κάθε σωματείο, κάθε έτος από την 15η ως την 30η Νοεμβρίου θα πρέπει να αποστέλλει στο ΣΕΓΑΣ και στις κατά τόπους ΕΑΣ που ανήκει επικαιροποιημένη κατάσταση ενεργών αθλητών.

Δείτε και:

-> Κανονισμός εγγράφων – μεταγραφών ομογενών και αλλοδαπών αθλητών

-> Μεταγραφές & προυποθέσεις