Αθλητικός νόμος 1975

-> ΝΟΜΟΣ 1975 <

Άρθρον 37

Προπονηταί.

1. Το επάγγελμα του προπονητού δύναται ν` ασκώσι μόνον οι κεκτημένοι παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικής αδείας, ως και οι απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής διά τα αθλήματα άτινα εδιδάχθησαν. Δι` αποφάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δύνανται δαπάναις αυτής να ιδρύωνται μόνιμοι ή περιοδικαί σχολαί προπονητών. Διά της αυτής αποφάσεως ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των ως άνω σχολών, τα των προσόντων των υποψηφίων ως και παν συναφές θέμα.

2. Η πρόσληψις αλλοδαπών προπονητών υπό αθλητικών σωματείων απαγορεύεται.

3. Κατ` εξαίρεσιν επιτρέπεται μετ` έγκρισιν του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού η πρόσληψις αλλοδαπών προπονητών υπό των αθλητικών σωματείων Α` Εθνικής κατηγορίας ως και υπό των κατά κλάδον αθλήσεως υπερκειμένων ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών διά τας αντιστοίχους Εθνικής Ομάδας. Τυχόν βοηθοί των προπονητών τούτων δέον να είναι `Ελληνες προπονηταί της ημεδαπής.

4. Αι πάσης φύσεως αμοιβαί των Ελλήνων προπονητών δεν δύναται να υπερβαίνουν το σύνολον των εκάστοτε αποδοχών των επί 2ω βαθμώ Ειδικών θέσεων.

5. Αι πάσης φύσεως αμοιβαί των αλλοδαπών προπονητών δεν δύναται να υπερβαίνουν το διπλάσιον των κατά την προηγουμένην παράγραφον αποδοχών των Ελλήνων προπονητών.

6. Παράβασις των ορισμών 4 και 5 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται καταλογισμόν των επί πλέον καταβληθέντων εις βάρος της ατομικής περιουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή της ενώσεως συνδέσμου ή ομοσπονδίας, άτινα ενέκρινον την υπέρβασιν.

7. Αι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος αμοιβαί των προπονητών εξακολουθούν καταβαλλόμεναι μέχρι λήξεως της συμβάσεώς των.

8. Προπονητής Εθνικών Ομάδων, πολιτικών ή ενόπλων, δεν δύναται, επί ποινή αφαιρέσεως της ως προπονητού αδείας του, να ασκή παραλλήλως καθήκοντα προπονητού ή τεχνικού συμβούλου παρ` οιωδήποτε αθλητικώ σωματείω άνευ εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, δεόντως ητιολογημένης.

9. Οι υπηρετούντες εις τας Ενόπλους Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας προπονηταί δύνανται να απασχολώνται κατόπιν αδείας της προϊσταμένης Αρχής των αιτήσει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

10. Δια κανονισμών, εκδιδομένων υπο του αρμοδίου επι θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού μετά γνώμην της υπερκειμένης κατά κλάδον αθλήσεως Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητού, τα προσόντα αυτών κατά κατηγορίας αθλητικών σωματείων ή ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Α` ή Β` Εθνικής Κατηγορίας κλπ.) αι μετά των αθλητικών σωματείων σχέσεις αυτών, τα της επιλύσεως των εκ των σχέσεων τούτων προκυπτουσών διαφορών, ως και πάν συναφές πρός τ` ανωτέρω θέμα.