Διορισμός διακριθέντων αθλητών – Διευκολύνσεις στο Δημόσιο

Οι αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων που σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013, εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

->Πίνακας διακριθέντων αθλητών

Ακολουθούν οι σχετικές διατάξεις και τροποποιήσεις

Άρθρο 34
Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

1.Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους

2.Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος είναι…

Τροποποίηση:
Αρθρο: 38 NOMOY 4115/2013
Ημ/νία: 30.01.2013
Τίτλος Αρθρου
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών
Κείμενο Αρθρου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α’120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’35), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων (εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου αυτής.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.
στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών.
ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες.
η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες».

ΦΕΚ με 10 άρθρα + νεο Αρθρο 11 (ακολουθούν & τροποποιήσεις)

Άρθρο 1
Δικαιούχοι διορισμού
Δικαίωμα διορισμού έχουν, κατά τις διατάξεις του ν. 3708/2008 όπως εκάστοτε ισχύουν και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων:
1. Αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
2. Αθλητές που εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών σημειώνουν πέντε (5) τουλάχιστον από τις ακόλουθες αγωνιστικές διακρίσεις:
− 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
− 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών−γυναικών.
− 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών−γυναικών.
3. Αθλητές με αναπηρία που κατακτούν:
− 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.
− 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών−γυναικών.
− 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών−γυναικών.

Άρθρο 2
Φορείς διορισμού
1. Οι αθλητές των παρ.1 και 2 του ανωτέρω άρθρου διορίζονται σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευομένων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία, ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ βαθμού.
2. Οι αθλητές της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου, διορίζονται σε κενές θέσεις και αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευομένων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ βαθμού οι οποίες καταργούνται με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που τις κατέχει.
Οι ανωτέρω αθλητές (αθλητές με αναπηρίες) διορίζονται σε κενές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις τακτικού προσωπικού, μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όταν πρόκειται για εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις διορισμού
Αθλητές που επιθυμούν να διορισθούν απαιτείται:
1. Να έχουν εγγραφεί στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών του άρ.1 της παρούσας απόφασης.
2. Να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό.
Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.
3. Να έχουν τα απαιτούμενα από το π.δ. 50/2001 όπως ισχύει καθώς και από τις οικείες οργανικές διατάξεις, για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Τα προσόντα διορισμού πρέπει να τα έχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
4. Να έχουν συμπληρώσει και να έχουν υποβάλει αίτηση στην οποία να αναγράφουν θέσεις προτίμησης στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
1. Κάθε ενδιαφερόμενος για διορισμό αθλητής συμπληρώνει μία αίτηση στην οποία αναγράφει μέχρι τρεις (3) φορείς σε κενές θέσεις των οποίων επιθυμεί να διορισθεί. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένη την υπογραφή του αιτούντος από δημόσια αρχή. Επίσης η αίτηση μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσής της στο ταχυδρομείο.
2. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων επισύρει την ανάκληση του
διορισμού καθώς και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινικές κυρώσεις.
3. Η σειρά αναγραφής των φορέων διορισμού υποδηλώνει και τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμεί να διορισθεί ο ενδιαφερόμενος. Επίσης ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υποχρεωτικώς τα τυπικά του προσόντα, καθώς και ότι έχει τα απαιτούμενα γενικά προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κώλυμα διορισμού.
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις συγκεκριμένου φορέα, προηγούνται οι διακριθέντες αθλητές κατά τη σειρά αναγραφής τους
στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων, εφόσον ζήτησαν τη θέση αυτή με την αρχική τους αίτηση.
4. Τροποποίηση ή διόρθωση της αίτησης, προσθήκη, αντικατάσταση ή αφαίρεση δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτή γίνεται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με αντικατάσταση του εντύπου της.
5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μία φορά κάθε έτος μέσα στο μήνα Απρίλιο. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ως αποκλειστική.
6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε περίπτωση κατά την οποία οι προτιμήσεις των υποψηφίων με την αρχική αίτησή τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων, μπορεί να καλεί υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση να δηλώσουν, μέσα στην οριζόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προθεσμία που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, συμπληρωματικώς άλλους φορείς στους οποίους επιθυμούν να διορισθούν.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά
1. Ο υποψήφιος με την αίτηση διορισμού πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:
1.1 Επικυρωμένο φωτoαντίγραφo των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου όπου αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1.2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος αθλητής είναι δικαιούχος διορισμού σύμφωνα με το αρ.1 της παρούσας.
1.3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης. Οι άρρενες αθλητές αναγράφουν στην ειδική θέση της αίτησης τον Αριθμό Στρατιωτικού τους Μητρώου καθώς τον τόπο εγγραφής τους στα μητρώα αρένων και εν ελλείψει αυτών να δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
1.4. Επικυρωμένο φωτoαντίγραφo του τίτλου σπουδών.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται ακριβές αντίγραφο του τίτλου και μετάφραση αυτού και επιπλέον:
α) προκειμένου για πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία.
β) προκειμένου για δευτεροβάθμια και υποχρεωτική εκπαίδευση, για μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας του απολυτηρίου τίτλου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1.5. Τίτλο απόδειξης γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου απαιτείται, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
1.6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης, όπου απαιτείται, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του αιτούντος και η κατηγορία της άδειας.
1.7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
1.8. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πτυχίου ή διπλώματος ή πιστοποιητικού αναγνωρισμένου τίτλου που να αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001, όπως κάθε φορά ισχύει.
Όλα τα ανωτέρω ξενόγλωσσα πτυχία, διπλώματα, τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.
3. Αποδεικτικό στοιχείο της εμπειρίας, όπου απαιτείται, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους για διορισμό στο δημόσιο.
4. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει τόσο κατά το στάδιο πριν από την έκδοση της απόφασης διορισμού όσο και μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού, πριν όμως από την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας, να προσκομίσει και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6
Διαδικασία διακρίβωσης κενών θέσεων
1. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποστέλει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Πίνακες με στοιχεία των διακριθέντων αθλητών που υπέβαλαν αιτήσεις για διορισμό, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στον πίνακα αυτό, πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
1α. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για διορισμό αθλητών, με αλφαβητική σειρά και κατά σειρά προτεραιότητας στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
1β. Το έτος γέννησης κάθε υποψηφίου.
1γ. Οι φορείς προτίμησης, σε κενές θέσεις των οποίων επιθυμούν να διορισθούν.
1δ. Ο κλάδος ή η ειδικότητα της θέσης στην οποία κάθε υποψήφιος επιθυμεί να διορισθεί και προκύπτει από τα τυπικά τους προσόντα.
1ε. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) συντάσσεται και αποστέλλεται χωριστός πίνακας.
β) Τις θέσεις που διαθέτει για διορισμό στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. ή τις θέσεις των εποπτευομένων από αυτήν φορέων.
2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εξευρεθούν θέσεις για τους αθλητές που επιθυμούν το διορισμό τους σε κενές θέσεις, σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄και Β΄βαθμού.
3. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδει την απόφαση διάθεσης διορισμού των διακριθέντων αθλητών σε φορείς της προτίμησής τους, την οποία κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η πλήρωση των θέσεων αυτών εξαιρείται από την αναστολή διορισμών και προσλήψε− ων στο δημόσιο της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄).

Άρθρο 7
Διορισμός διακριθέντων αθλητών
1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αμέσως μετά την παραλαβή της πράξης διάθεσης προς διορισμό, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Σε περίπτωση που ο διορισμός γίνεται σε κενή θέση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των εποπτευομένων απ΄ αυτήν φορέων η Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τους διορισμούς στο Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και συντάσσει τη σχετική πράξη διορισμού η οποία υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υφυπουργό.
β) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποστέλει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την αίτηση στο Υπ. Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) όταν ο διορισμός γίνεται σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία, ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ βαθμού, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις διορισμού με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Ο διορισμός σε θέση μονίμου υπαλλήλου του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου κλάδου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που διορίζονται στη Γ.Γ.Α. και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 του αρ.18 του ν.3708/2008.

Άρθρο 8
Διορισμός διακριθέντων αθλητών (αρ. 34 του ν. 2725/1999)
1. Αθλητές που πέτυχαν τις αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε έως και την τροποποίησή του από το ν.3708/2008, δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του ν.3708/2008 και προκειμένου για ανήλικους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ενη− λικίωσή τους.
2. Ειδικά για την αίτηση διορισμού, οι εν λόγω διακριθέντες αθλητές μπορούν να την υποβάλουν οποτεδήποτε και πάντως μέχρι την 8.10.2010.Αίτηση που υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμη με εξαίρεση τους ανηλίκους για τους οποίους ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Όσον αφορά, τις προϋποθέσεις διορισμού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ισχύουν όσα περιγράφονται στην αριθ.27746/1999 ομοία απόφαση «Διορισμός
διακρινομένων αθλητών σε κενές θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα».
4. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 8 του αρ. 34 του ν.2725/1999, όπως ίσχυε, εφαρμόζονται και για τους διακριθέντες της περ. 12β του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό τους έως και την 30ή Απριλίου 2008.

Άρθρο 9
Ανάκληση διορισμού
Ο διορισμός διακριθέντων αθλητών ανακαλείται:
α) Εάν τιμωρηθούν πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ.
β) Εάν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι δεν έχουν διακόψει την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό.
γ) Εάν ο φορέας διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για το διορισμό πριν από την ορκωμοσία ή την ανάληψη υπηρεσίας του διοριζομένου.

Άρθρο 10
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Άρθρο 11

(Με το άρθρο 11 του ν.3812/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/94, όπως ισχύει.)

Διορισμός διακριθέντων αθλητών

*1. Αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα διορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού, είναι:
α. Η κατάκτηση 1 ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
β. Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών −γυναικών, εφήβων − νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

Δικαίωμα διορισμού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και στους Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών − γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών − γυναικών. Οι αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν.

*2. Οι παραπάνω αθλητές για να διορισθούν πρέπει να έχουν διακόψει την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τους για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους και επιφυλάσσεται η ποινική και αστική ευθύνη τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

3. α. Δεν διορίζονται οι επαγγελματίες αθλητές που επιτυγχάνουν νίκη κατά τις πιο πάνω διακρίσεις.
β. Δεν διορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθλητής ο οποίος τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά το διορισμό, ο διορισμός αυτός ανακαλείται.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζονται οι φορείς στις θέσεις των οποίων διορίζονται οι αθλητές, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό αυτόν.

*5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β΄/17.6.2009), όπως ισχύουν. Ο διορισμός τους γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς τον περιορισμό που προβλέπεται στην περίπτωση 12α της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α΄), με την προϋπόθεση να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, που διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.

Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 12
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά το διορισμό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς προηγούμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι αορίστου διάρκειας και διακόπτεται οποτεδήποτε με δήλωση του υπαλλήλου. Για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω άδεια οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι εξακολουθούν
να είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 τροποποιείται ως εξής:
«5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών, που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 γίνεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β) όπως ισχύουν. Μετά το διορισμό τους οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα, εκτός του ωραρίου εργασίας τους και, εφόσον είναι μέλη της οικείας εθνικής ομάδας, δικαιούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος.»
3. Η Κ.Υ.Α. 16177/2000 (ΦΕΚ 885 Β΄) «Διευκολύνσεις σε αθλητές − υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα» καταργείται. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τυχόν διευκολύνσεις σε εν ενεργεία αθλητές του δημόσιου τομέα. Υπάλληλοι που έχουν διορισθεί βάσει των διατάξεων του ν. 2725/1999 και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 3812/2009, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος.

(Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010)

5. H παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και
τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α’120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’350), αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου».

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 13

Παροχές σε αθλητές που διακρίνονται – Προϋποθέσεις
1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στα άρθρα 14 έως και 20.
2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη κατά τον παρόντα νόμο αθλητική ομοσπονδία,
β) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε επίσημα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα που έχουν προκηρυχθεί από διεθνή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. αθλητική ομοσπονδία, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη κατά τον παρόντα νόμο αθλητική ομοσπονδία.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι για τα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
4. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας αυτών των διακρίσεων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών σε αυτόν τον πίνακα.
5. Σε αθλητή ή αθλήτρια που πέτυχε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αλλά τιμωρήθηκε αμετάκλητα, ποινικά ή πειθαρχικά, για παράβαση ντόπινγκ, των άρθρων 98 και 97 αντίστοιχα δεν χορηγούνται οι παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 20. Σε περίπτωση που αυτές έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για προπονητές του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, αν τιμωρηθούν για τις ανωτέρω παραβάσεις οι ίδιοι ή αθλητές τους.

*

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4326/2015 (Α ́ 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α ́ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς.

Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις.

Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικέςσυγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση,
β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες,
γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και
δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος.

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

1.Στην περ. β’ της παρ. 10 ίου άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται έβδομο και όγδοο εδάφια και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ως παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Ειδικά για τη χορήγηση της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 4, ο παραπάνω περιορισμός για «μία και μόνο διοργάνωση» δεν καταλαμβάνει τα περιοδικώς διεξαγόμενα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα κολύμβησης που διεξάγονται σε κολυμβητικές δεξαμενές μήκους τόσο πενήντα (50), όσο και είκοσι πέντε (25) μέτρων. Για τις διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου και κολύμβησης σε κολυμβητική δεξαμενή μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων και για τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής, δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους KOL τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.»

2.Η παρ. 1 τίθεται σε ισχύ από 1ης.1.2016.