ΕΣΚΑΝ / ΕΟΚΑΝ

Σε συνέχεια της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA) το 1999 από τη Δ.Ο.Ε., με τη στήριξη και τη συγχρηματοδότηση διακυβερνητικών οργανισμών, κυβερνήσεων, αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, έκανε απαραίτητη τη σύσταση Εθνικών Επιτροπών ή Οργανισμών από τα μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος
Οι αρχές που συστήνονται σε κάθε χώρα, έχουν την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα της καταπολέμησης του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99 (άρθρο 128 ΣΤ) “με σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.”

Με τον 4049/12 (άρθρο 11), ψηφίστηκε η σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), το οποίο θα αντικαθιστούσε το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Αυτό έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 87/2020. Διεθνώς, ο Οργανισμός αποδίδεται ως HADA (Hellenic Anti-doping Agency).

-> Δομή – Επιτροπές

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, από τα οποία:
α. Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ή του ντόπινγκ.
β. Τρία (3) μέλη είναι επιστήμονες από το χώρο της Φαρμακολογίας, της Τοξικολογίας και της Ιατρικής με γνώσεις σε θέματα ντόπινγκ. Τα δύο πρώτα μέλη επιλέγονται από καταλόγους μελών Δ.Ε.Π. αντιστοίχων Εργαστηρίων, που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής των Α.Ε.Ι., και το τρίτο από κατάλογο, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
γ. Τρία (3) μέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισμού. Από αυτά, ένα είναι μέλος Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. και δύο υποδεικνύονται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Από τα τελευταία το ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ως αντιπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας και το άλλο μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ε.Ο.Ε.

Από τον Οκτώβριο του 2016 η Πειθαρχική Επιτροπή του ΕΣΚΑΝ αποφασίζει για τις ποινές που θα δίνονται στους αθλητές που έχουν διαπράξει παραβίαση του κώδικα ντόπινγκ.

Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήθηκε θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών

Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτήθηκε Επιτροπή κατ’εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’ εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.