Αθλητικός Νόμος 2016 (προσχέδιο)

Άρθρο 34 – Προπονητής

1. Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σχετικά με άθλημα ή αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο των αθλητών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων.
Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή :
α) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που έχουν επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 364/2013 (ΦΕΚ/Β’/ 18/10-01-2013), όπως ισχύει.
β) Η άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα να προσφύγει κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης στον ΓΓΑ. Αν ούτε η προσφυγή αυτή απαντηθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι ελεύθερη, εφόσον έχουν υποβληθεί με την αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α).
γ) Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση του ΓΓΑ, ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς Επιτροπής που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αποτελείται από: 1) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως Πρόεδρο 2) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 3) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΣΕΦΑΑ με τον αναπληρωτή του, 3) έναν εκπρόσωπο του οικείου συνδέσμου προπονητών και 4) έναν επιστήμονα εγνωσμένου κύρους και μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, που προτείνεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή του.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.

4. Απαγορεύεται η λειτουργία Τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το Τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου ή εκπαιδευτή. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όλων των κατηγοριών, είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή.

5. Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου συνδέσμου προπονητών, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και για όσους λόγους προβλέπονται στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και της οικείας Ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

9. Ο προπονητής δεν μπορεί να είναι μέλος του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο εργάζεται ούτε άλλου. Ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου αθλήματος ακόμη και σε άλλο Αθλητικό Σωματείο από αυτό που εργάζεται.

10. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α.
αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,
β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
βα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
ββ) οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αν με γνωμοδότηση της επιτροπής ισοτιμιών εντάσσονται στη κατηγορία αυτή.
βγ) οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
βδ) οι πτυχιούχοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ημεδαπής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
βε) οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα ίδια ισχύουν και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση.
γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
γα) οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα και
γβ) Οι πτυχιούχοι, που έχουν λάβει πτυχίο από Σ.Ε.Φ.Α.Α της ημεδαπής, τα οποία δε χορηγούν ειδικότητα σε άθλημα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή, με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στην αντίστοιχη σχολής Γ’ κατηγορίας της ΓΓΑ που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ειδικότητα.

11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών και των διεθνών Ομοσπονδιών.

12. Εκπαιδευτής συγκεκριμένου αθλήματος ή αγωνίσματος που δεν καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ αθλητικές Ομοσπονδίες είναι το φυσικό πρόσωπο με την απαιτούμενη κατάρτιση, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα και το οποίο αποκτά άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, αφού παρακολουθήσει επιτυχώς σχολή εκπαιδευτών της οικείας αθλητικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσδιορίζονται α) οι αθλητικές οι κινητικές δραστηριότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη λήψη άδειας εκπαιδευτή, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαιδευτών, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις σχολές. Όσοι κατέχουν διπλώματα εκπαιδευτή από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οφείλουν να τα πιστοποιήσουν στην Επιτροπή ισοτιμιών της παραγράφου 3 του παρόντος.
Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της αθλητικής δράσης και την ασφάλεια των προσώπων που μετέχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο προπονητής είναι και εκπαιδευτής.
Η ύπαρξη εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική όταν οι αθλητικές δραστηριότητες ασκούνται στο πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Αν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οι φορείς που διοργανώνουν τις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, επιβάλλεται σε βάρος τους, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την πιθανή επανάληψή της, και το βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή.