Έφεδροι Αξιωματικοί κατ΄απονομή

Ν. 3833/2010 ΦΕΚ167, κεφ Ε’ Άρθρο 39


6. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να απονέμεται η ιδιότητα του Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία (1) εκ των τριών (3) πρώτων θέσεων σε ατομικό άθλημα. Για τους εν λόγω Αξιωματικούς ισχύουν τα εξής:
α. Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μονίμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε και υπηρετούν αποκλειστικά σε κατάλληλες και σχετικές με το άθλημά τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του Κλάδου στον οποίο ανήκουν.
β. Έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 4α.
γ. Προάγονται μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, εντασσόμενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα.
δ. Όσοι αθλητές έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση των νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ, αν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ, εκπίπτουν αυτοδικαίως του βαθμού τους και αποβάλλονται από το Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ.
7. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 6 ισχύουν για το σύνολο των αθλητών στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς και κατʼ αντιστοιχία για τους αθλητές που έχουν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή, οι οποίοι μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού διατηρούν την ιδιότητα του μονίμου στρατιωτικού

*

Πριν ίσχυε το ακόλουθο:

Α.Ν. 833 της 30 Αυγούστου / 7 Σεπτεμβρίου 1937 (Α΄/351)
Περί στελέχους εφέδρων αξιωματικών του κατά γην στρατού.

Άρθρο 53

«7. Με π/δ/γμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Υπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σε αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι 35 ετών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις πρώτες 3 θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό κανονικό άθλημα, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτοί έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
Μονίμων Αξιωματικών, καθίστανται μέτοχοι των οικείων Μετοχικών Ταμείων και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση, πλήρους συνταξίμου υπηρεσίας εξελισσόμενοι μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και αντιστοίχων. Οι προαγωγές των ανωτέρω ενεργούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Μόνιμους Αξιωματικούς κατά τα οριζόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Μονίμων Αξιωματικών».
«8. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, που προστέθηκε με το άρθρ. 23 του Νόμ. 2109/1992, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι και 42 ετών, που κατέλαβαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών του έτους 1996 ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της τέταρτης έως και της όγδοης σε ατομικό κανονικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και για τους αθλητές ή αθλήτριες που έχουν κατακτήσει ή πρόκειται να κατακτήσουν πρώτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό άθλημα, στους οποίους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
9. Οι ανωτέρω έφεδροι κατʼ απονομή Αξιωματικοί των παρ.7 και 8 του παρόντος άρθρου δύνανται να μονιμοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρ. 37 του Νόμ. 2109/1992».
«10. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 7 και 9, που προστέθηκαν με τα άρθρα 23 του N. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) και 10 του N. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α) αντίστοιχα, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και στους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών που έχουν κατακτήσει ή θα κατακτήσουν δεύτερη ή τρίτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό άθλημα. Η κατανομή των αθλητών ή αθλητριών στους Κλάδους των Ε.Δ. πραγματοποιείται κατʼ αναλογία και σε σχέση με τη φύση του αθλήματος, ύστερα από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε.»