Ο ΣΕΓΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ίδρυση σχολών προπονητών στίβου Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, μετά την απόφαση της Γ.Γ.Α αρ.1065/10.01.2008 και 1115 / 11/01 2008.

Η λειτουργία της Σχολής θα καλύψει τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής – προπονητές, που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, εξαιτίας του νέου Νόμου 27/25 του 1999, ( Β΄ Κατηγορία) αλλά και την επιθυμία αρκετών Πρωταθλητών με Ολυμπιακές Διακρίσεις, να ασχοληθούν με την προπονητική (Γ΄ Κατηγορία ).

Επίσης την σχολή (Γ΄ Κατηγορία) μπορούν να παρακολουθήσουν και προπονητές που έχουν αναδείξει πρωταθλητές.

Οι Σχολές θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ημερομηνίες , ώρες και ο χώρος των οποίων θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση και την εξέταση των Αιτήσεων των Υποψηφίων.

Σχολή Β΄ Κατηγορίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ με διαφορετική ειδικότητα απʼ αυτή του Κλασικού Αθλητισμού που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία σε Αθλητικό Σωματείο, Αθλητική Ένωση ή την Ομοσπονδία Στίβου ως προπονητές, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΣΕΓΑΣ.

β. Να έχουν ηλικία άνω των 30 ετών.

2. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τιμωρηθεί για ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.2683/99 σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθ. 1 του Ν. 2858/2000.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, τον διευθυντή και τον γραμματέα πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 24/1/2008 :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Βεβαίωση του ΣΕΓΑΣ για 8ετή τουλάχιστον προπονητική προϋπηρεσία σε Αθλητικό Σωματείο στίβου, Αθλητική Ένωση, ή την Ομοσπονδία Στίβου .
4. Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων (Αντίγραφο Πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ).
5. Υπεύθυνη δήλωση άρθρ. 8 , Νόμου 1599/86 «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

· Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – ( Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης) – Kηφισίας 7 Τ.Θ. 14305 Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ.

Σχολή Γ ΄ Κατηγορίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν :

1. Προπονητές μη κάτοχοι πτυχίου Ε.Α.Σ.Α. η Τ.Ε.Φ.Α.Α. που έχουν τουλάχιστον 5ετή προπονητική προϋπηρεσία και έχουν αναδείξει νικητές στην τριάδα Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Α/Γ ή και μέλη Εθνικών Ομάδων Α/Γ, σε επίσημους Διεθνείς Αγώνες, που βεβαιώνεται εγγράφως από τον ΣΕΓΑΣ.

2. Έλληνες Πρωταθλητές που έχουν επιτύχει τις παρακάτω διακρίσεις:

α. 1η – 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες Στίβου
β. 1η – 8η θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Α-Γ (κλειστό ή Ανοικτό Στίβο)
γ. 1η – 6η θέση σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Α-Γ (Κλειστό ή Ανοικτό Στίβο) που βεβαιώνεται εγγράφως από τον ΣΕΓΑΣ.
3. Έχουν ηλικία άνω των 24 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 24/1/2008 :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2 . Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων (εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, ή άλλης ισότιμης σχολής, ή δημόσιου, ή ιδιωτικού ΙΕΚ με κατεύθυνση στην Προπονητική, ή πτυχίο ΤΕΙ, ή πτυχίο ΑΕΙ).

Βεβαίωση:

α) Προπονητές: Βεβαίωση του ΣΕΓΑΣ για την 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως προπονητές Στίβου και βεβαίωση Αθλητικής διάκρισης των αθλητών που γύμναζε ή γυμνάζει .

β) Αθλητές: Βεβαίωση του ΣΕΓΑΣ , ότι ως μέλη των Εθνικών Ομάδων έχουν επιτύχει τις παραπάνω προβλεπόμενες διακρίσεις.

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

· Το τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – ( Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης) – Kηφισίας 7 – Τ.Θ. 14305 – Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :

Από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώνεται ότι ,όσον αφορά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις του ΣΕΓΑΣ που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία :

α) Σχετική Αίτηση
β) Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1599 του ενδιαφερομένου, που να βεβαιώνει την ακρίβεια των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και
γ) βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα (Σωματείο κ.λ.π), νομότυπα υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, για την προπονητική τους προϋπηρεσία .

Πληροφορίες:


Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Κηφισίας 7

Τ.Θ. 14 305

115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Δ. Χαντζή

Τηλέφωνο:210/ 649 6494

Fax: 2106452590

Β) Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση: Συγγρού 137

171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Χρυσοστομίδης Χρήστος (6944292500)

Τηλέφωνο: 210 9341810 / 210 9323976 και Fax

Πηγή: Segas.gr

Προηγούμενο άρθροΟχι στην ελληνοποιηση του Φασουμπα απο τον ΣΕΓΑΣ
Επόμενο άρθροO Χαιλέ Γκεμπρεσελασιέ από την Αιθιοπία μετά το ρεκόρ